Ochrana životního prostředí

PB Negativním důsledkem civilizačního a technologického pokroku je znečištění životního prostředí. Po desetiletích technologické expanze si společnost začala uvědomovat potřebu chránit zemi, vodu a vzduch. V moderní demokratické společnosti se problém ochrany přírody stal prioritním tématem realizovaným vládou a jinými speciálními úřady.

Firma BATER, která působí v oblasti výroby kyselino-olověných průmyslových baterií a článků, splňuje předpisy obsažené v mnoha právních akrech … čtěte více. K nejdůležitějším z nich patří Zákon o bateriích a akumulátorech ze dne 24. dubna 2009 (Sb. z r. 2009, č. 79, položka 666)

Tento zákon stanoví povinnosti subjektů uvádějících na trh baterie a akumulátory a také povinnosti konečných uživatelů. Požadavek na dodržování stanovených povinností vyplývá z předpisů o ochraně životního prostředí. Zákon stanoví zásady nakládání s odpady způsobem, který zajišťuje ochranu lidského života a zdraví a ochranu životního prostředí podle zásady vyváženého rozvoje, zvláště pak zásady ochrany proti vzniku odpadů nebo omezování množství odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí a také recyklace nebo zneškodňování odpadů. Olovo, čili kov, pomocí nějž společnost čerpá elektrickou energii pro průmysl, telekomunikaci, zdravotní střediska apod. je, vzhledem ke své toxicitě a slabé rozložitelnosti, zařazeno do skupiny smrtelně nebezpečných kovů.

Zákon o bateriích a odpadech ze dne 27. dubna 2001 (Sb. z r. 2007, č. 39, položka 251)

Zákon stanoví zásady nakládání s odpady způsobem, který zajišťuje ochranu lidského života a zdraví a ochranu životního prostředí podle zásady vyváženého rozvoje, zvláště pak zásady ochrany proti vzniku odpadů nebo omezování množství odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí a také recyklace nebo zneškodňování odpadů.

RECYKLACE

Firma BATER vybízí své zákazníky, aby brali vážně otázky spojené s ochranou životního prostředí. Jsme firma, která uvádí na trh průmyslové baterie a akumulátory. Jsme povinni organizovat sběr, druhotné zpracování a recyklaci použitých baterií a akumulátorů.

Naši zákazníci jsou informováni o právních předpisech, podle nichž je konečný uživatel povinen odevzdávat použité průmyslové baterie a akumulátory oprávněnému subjektu. Propagujeme sběr tříděného odpadu.

Naše klienty nenecháváme napospas s nebezpečným odpadem. Při dodávce nové baterie bezplatně odebíráme nebezpečný odpad.

Depozitni poplatek

Na základě čl. 54 Zákona o bateriích a akumulátorech ze dne 24. 4. 2009 je Bater sp. z o.o., jako subjekt splňující definici maloobchodního prodejce, povinen v případě, že kupující při nákupu nevrací použité baterie nebo kyselino-olověné akumulátory, vybírat depozitní poplatek ve výši:

 •  30,00 PLN za kus u automobilových kyselino-olověných baterií a automobilových kyselino-olověných akumulátorů,
 • 35 PLN za kus průmyslové, kyselino-olověné baterie a průmyslového, kyselino-olověného akumulátoru.

Zároveň se zavazujeme do 30 dnů vrátit depozitní poplatek, pokud klient použitý akumulátor vrátí.

Provedeci prdpisy

 • Zákon o bateriích a akumulátorech ze dne 24. dubna 2009 (Sb. z r. 2009, č. 79, položka 666)
 • Zákon o odpadech ze dne 27. dubna 2001 (Sb. z r. 2007, č. 39, položka 251)
 • Nařízení ministra životního prostředí ze dne 20. srpna 2009 o vzoru žádosti o zápis do rejstříku, vzoru žádosti a změnu zápisu do rejstříku a vzoru žádosti o odstranění z rejstříku polská Sb. č. 141, položka 1155
 • Nařízení ministra životního prostředí ze dne 21. srpna 2009 o způsobu určení registračního čísla pro výrobce či dodavatele baterií nebo akumulátorů a pro provozovatele podniku na recyklaci použitých baterií nebo akumulátorů polská Sb. č. 141, položka 1156
 • Nařízení ministra životního prostředí ze dne 2. září 2009 o výši sazeb registračního a ročního poplatku – polská Sb. č. 149, položka 1209
 • Nařízení ministra životního prostředí ze dne 17. září 2009 o vzoru roční zprávy o výši poplatku za nedosažení požadované úrovně sběru použitých přenosných baterií a použitých přenosných akumulátorů – polská Sb. č. 160, položka 1274
 • Nařízení ministra životního prostředí ze dne 28. září 2009 o rejstříku výrobců či dodavatelů baterií nebo akumulátorů a provozovatelů podniků na recyklaci použitých baterií nebo akumulátorů – polská Sb. č. 162, položka 1293
 • Nařízení ministra životního prostředí ze dne 24. září 2009 o vzoru roční zprávy o dosažené úrovni sběru použitých přenosných baterií a použitých přenosných akumulátorů – polská Sb. č. 163, položka 1304
 • Nařízení ministra životního prostředí ze dne 24. září 2009 o vzoru roční zprávy o druhu, množství a hmotnosti baterií a akumulátorů uvedených na trh – polská Sb. č. 172, položka 1341
 • Nařízení ministra životního prostředí ze dne 3. prosince 2009 o ročních úrovních sběru použitých přenosných baterií a použitých přenosných akumulátorů – polská Sb. č. 215, položka 1671
 • Nařízení ministra životního prostředí ze dne 3. prosince 2009 o výši sazeb poplatku za produkty – polská Sb. č. 215, položka 1672
 • Nařízení ministra životního prostředí ze dne 22. prosince 2009 o vzoru roční zprávy o hmotnosti sebraných použitých přenosných baterií a použitých přenosných akumulátorů – polská Sb. č. 223, položka. 1788
 • Nařízení ministra životního prostředí ze dne 22. prosince 2009 o vzoru roční zprávy o druhu a hmotnosti použitých přenosných baterií a použitých přenosných akumulátorů přijatých k recyklaci a recyklovaných a o dosaženém množství recyklovaných produktů – polská Sb. č. 223, položka. 1789
 • Nařízení ministra životního prostředí ze dne 29. prosince 2009 o vzoru zprávy o výši vybraného depozitního poplatku a zaslaného neodebraného depozitního poplatku – polská Sb. č. 15, položka. 81
 • Nařízení ministra životního prostředí ze dne 12. února 2010 o vzoru seznamu podniků na recyklaci použitých baterií nebo akumulátorů – polská Sb. č. 36, položka 164
 • Nařízení ministra životního prostředí ze dne 12. února 2010 o vzoru roční zprávy o výši finančních prostředků určených na veřejné vzdělávací kampaně – polská Sb. č. 31, položka 165
 • Nařízení ministra životního prostředí ze dne 17. února 2010 o podrobných požadavcích na recyklaci použitých baterií nebo akumulátorů – polská Sb. č. 36, položka 201